Đĩa pha lê

 Đĩa pha lê 2 chẽ màu xanh cô ban  Đĩa pha lê 2 chẽ màu xanh cô ban
1,260,000₫
 Đĩa pha lê 2 chẽ nhọn màu hồng  Đĩa pha lê 2 chẽ nhọn màu hồng
1,200,000₫
 Đĩa pha lê 2 sừng trâu  Đĩa pha lê 2 sừng trâu
1,350,000₫
 Đĩa pha lê 2 sừng trâu màu hồng  Đĩa pha lê 2 sừng trâu màu hồng
1,290,000₫
 Đĩa pha lê 2 sừng trâu màu vàng  Đĩa pha lê 2 sừng trâu màu vàng
1,290,000₫
 Đĩa pha lê múi khế màu vàng phun  Đĩa pha lê múi khế màu vàng phun
810,000₫
 Đĩa pha lê sên xỏ lỗ vàng  Đĩa pha lê sên xỏ lỗ vàng
1,800,000₫
 Đĩa pha lê xỏ 8 lỗ màu đỏ  Đĩa pha lê xỏ 8 lỗ màu đỏ
1,350,000₫
 Đĩa pha lê xỏ 8 lỗ màu vàng  Đĩa pha lê xỏ 8 lỗ màu vàng
1,350,000₫